1. Operator definicji i terminów - ... Klient – ​​osoba, która ma dostęp do operatora za pośrednictwem sieci Internet i korzysta z operatora sieci Internet. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (obywatela). Informacje takie obejmują nazwisko, imię i nazwisko, rok, miesiąc, datę i miejsce urodzenia, adres, numer głównego dokumentu tożsamości podmiotu danych osobowych lub jego przedstawiciela, informację o dacie wydania wspomnianego dokumentu oraz organ wydający i inne informacje. 1.5. Przetwarzanie danych osobowych – każde działanie (operacja) lub ich łączenie, dokonywane za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych. Cele i zasady polityki prywatności oraz zbierania danych osobowych Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji, które Klient przekazuje samodzielnie i jakie Internet może otrzymać na temat Klienta podczas korzystania z operatora Internetu, programów i produktów internetowych. Wykorzystanie podanych informacji uwzględnia jedynie potrzeby i zainteresowania Klienta. Dane osobowe przekazywane są przez Klienta w celu: - otrzymywanie nowości, informacji o produktach, wydarzeniach; - udział w konkursach i ankietach; - otrzymywanie informacji o promocjach. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przechowywane, przetwarzane, wykorzystywane i przekazywane zgodnie z „O Danych Osobowych” i niniejszą Polityką Prywatności. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Informacje o zamówieniach, które zbieramy, wykorzystujemy ogólnie do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień). Ponadto wykorzystujemy te informacje dotyczące zamówienia, aby: - komunikować się z tobą; - Sprawdź nasze zamówienia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; i - zgodnie z Twoimi preferencjami w celu dostarczania Ci informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami. Używamy gromadzonych przez nas informacji o urządzeniach, aby pomóc nam śledzić potencjalne zagrożenia i oszustwa (w szczególności adres IP), a bardziej ogólnie, aby ulepszać i optymalizować naszą Witrynę (na przykład poprzez tworzenie analiz dotyczących tego, jak nasi klienci oglądają i wchodzą w interakcję z witryny oraz do mierzenia sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych). Udostępnianie Twoich danych osobowych Udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam wykorzystać Twoje Dane Osobowe w sposób opisany powyżej. Na przykład do działania używamy naszego sklepu internetowego - możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe tutaj. Używamy również, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny - możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe tutaj. Możesz również zrezygnować z używania tutaj. Wreszcie, możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, aby odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi. Przekazywanie danych osobowych Klienta podmiotom trzecim (kurierom, firmom transportowym itp.) jest możliwe wyłącznie w celu realizacji celów określonych w niniejszej Polityce, a także w celu spełnienia wymagań w innych przypadkach. Osoby trzecie, które otrzymały dane osobowe Klienta z sieci Internet, zobowiązują się zapewnić poufność tych informacji i zagwarantować ich ochronę. Informacje, których Klient nie zażądał samodzielnie, mogą być wykorzystywane według uznania Internetu. Internet nie ponosi odpowiedzialności za dane, które Klient wskazał w polach nienazwanych (pola na podanie dodatkowych informacji, uwagi do zamówień itp.).